Woensdrecht

 

 
 
 

 

 

 

 

Top 10 CDA-prioriteiten:

1.Gemeenschapszin, waarden en normen zijn het fundament om recht te doen

Het CDA staat voor een fatsoenlijk land waar we omzien naar elkaar. Een land waar mensen zich weer thuis voelen en onderdeel weten van een sterke gemeenschap. Respect, waarden en normen zijn niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend.

·        We voeren de maatschappelijke dienstplicht in. Dit kan bij Defensie, een maatschappelijke organisatie of in de zorg.

·        We verbieden anoniem schelden en bedreigen op sociale media.

·        Het verenigingsleven wordt versterkt. Strenge regels voor bedrijven moeten niet gelden voor verenigingen. We zijn trots op alle vrijwilligers; regelgeving mag niet in de weg zitten.

·        We beschermen onze tradities. Van Carnaval tot carbidschieten en van Parade tot Paasvuur: een sterke stedelijke of regionale identiteit verrijkt het gemeenschapsgevoel.

 

2.We helpen gezinnen die niet rond kunnen komen door hun bestaanszekerheid te

vergroten.

Bestaanszekerheid gaat voor ons niet alleen over inkomen. Het gaat voor ons ook over het onderdeel zijn van een gemeenschap. Over de toegang tot werk, wonen, zorg en onderwijs.

·        Meer werken moet meer lonen. De belastingheffingen en toeslagen worden hervormd

·        Verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget zodat gezinnen er in koopkracht op vooruit gaan.


 

·        Kinderopvang wordt voor de meeste mensen bijna gratis. En wordt voor alle kinderen voor 2 dagen per week door de overheid vergoed.

·        Een vaste baan wordt weer de norm, dat biedt zekerheid.

3. Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in heel Nederland.

Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Met aandacht voor preventie.

·        Er komen geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg. En huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen risico.

·        Regionale ziekenhuizen behouden voor leveren van basiszorg en reguliere acute zorg.

·        We koesteren zorg voor elkaar. Gezinnen bepalen zelf hoe zij werk en zorg onderling verdelen. Mantelzorgers verdienen meer steun.

4. We bouwen door om het woningtekort op te lossen.

Wonen moet weer betaalbaar worden. We gaan door met de bouw van genoeg woningen. Alle regio’s worden benut. We bouwen door aan sterke gemeenschappen.

·        Startende gezinnen en ouderen vinden in eigen omgeving een passende woning. Gemeenten kunnen nieuwbouw- en huurwoningen toewijzen aan starters en eigen inwoners.

·        We schrappen onnodige regels om in ieder dorp en iedere stad snel te kunnen bijbouwen.

·        Bereikbaarheid is - net als een dak boven je hoofd - een basisrecht. Waar je in Nederland ook woont, voorzieningen moeten makkelijk te bereiken zijn.

5. Nederland wordt niet van bovenaf bestuurd vanuit Den Haag.

We willen onze overheid veel meer lokaal organiseren. Dicht bij de mensen. Een bestuur dat de menselijke maat voert. De gemeente, die dicht bij mensen staat, is voor ons de eerste overheid. Vertrouwen is sleutelwoord.

·        We schrappen regels en protocollen die ambtenaren en mensen met goede bedoelingen in de weg zitten en we maken meer maatwerk en verschil in beleid mogelijk.

·        We geven gemeenten voldoende geld om te kunnen investeren in bibliotheken, bushaltes, zwembaden en buurthuizen. We investeren extra in wegen en openbaar vervoer in heel Nederland, want bereikbaarheid is een basisrecht.

6.Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap.

In een fatsoenlijk land krijgen boeren, leraren en zorgmedewerkers waardering.

·        We schrappen zoveel mogelijk onnodige regels, administraties en voorschriften die mensen in de weg zitten om het goede te doen.

·        Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek: luchtvaart, verkeer, scheepvaart, industrie en landbouw. Onder leiding van de sector en de provincies kiezen we in de landbouw voor een gebiedsgerichte aanpak van innovatie, optimalisatie, agrarisch natuurbeheer, extensivering of in het uiterste geval verplaatsing. Het streefjaar voor stikstof blijft op 2035 staan.

·        Boer, tuinder en visser worden wat ons betreft weer baas op eigen bedrijf.

·        Het CDA wil goed onderwijs. Voor al onze kinderen, op alle scholen in heel Nederland. Wij staan voor de vrijheid van onderwijs. 9. Onderwijs is de plek om talenten en goed burgerschap te ontwikkelen.

7.Met onze plannen voor een groene industriepolitiek en de bouw van kleine kerncentrales zorgen we voor een duurzame toekomst voor onze kinderen

Het CDA zet in op ambitieus en realistisch klimaatbeleid. We zetten alles op alles om de aarde fatsoenlijk door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

·        Klimaatbeleid moet ambitieus, realistisch en sociaal zijn, zodat banen en bedrijven voor Nederland blijven behouden.

·        Naast veel duurzame energie hebben we ook kernenergie nodig. We gaan door met de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

·        De vervuiler betaalt ook in de luchtvaart. Privéjets en hun passagiers die uitsluitend Schiphol gebruiken als overstap, gaan ook vliegbelasting betalen.


 

·        Schiphol krimpt naar 440.000 vluchten, er komt geen vierde aanvliegroute en maken we een einde aan de nachtvluchten, ook aan de randen van de dag. Lelystad Airport gaat definitief niet open

8. We maken een einde aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit.

Het CDA wil een fatsoenlijk land. Een land waar iedereen zich veilig voelt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de orde en veiligheid in de samenleving te bewaken.

·        Er komt een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit en voor coffeeshops komt er een hasj-heffing.

·        We investeren in kansen in de kwetsbaarste wijken om jongeren uit de handen van criminelen te houden.

·        We willen een eerlijkere verdeling van de politiecapaciteit over heel Nederland.

·        Met de politie, boa's en wijkagenten vergroten we de politie-inzet op straat.

9. Nieuwkomers kunnen rekenen op onze steun in een ambitieuzer integratiebeleid.

Het CDA wil grip op migratie. In een fatsoenlijk land spreken we over migratie met twee woorden: grip en draagvlak. De huidige instroom overvraagt de samenleving, maar voor echte vluchtelingen moet het draagvlak worden behouden.

·        De instroom van migranten gaat omlaag;  onze huisvesting, zorg en onderwijs moet het aankunnen. Het CDA wil steviger integratiebeleid.

·        Goed taalonderwijs wordt van meet af aan gecombineerd met een basisbaan of ander werk. Van nieuwkomers wordt beheersing van de Nederlandse taal geëist.

·        Het is noodzakelijk dat we nu afspraken maken met landen aan de Europese  buitengrens om migratie tegen te gaan en terugkeer te bevorderen. Er moet gezorgd worden voor goede opvang in de regio.

·        We kiezen voor een twee-status-stelsel waarin we het internationaal vastgelegde onderscheid maken tussen permanente vluchtelingen en mensen die tijdelijk bescherming zoeken. We moeten mensen sneller duidelijkheid bieden.

·        Wij zijn voorstander van kleinschalige opvang, want integratie gaat sneller in hechte verbinding met de lokale samenleving. Gemeenten tonen solidariteit met Ter Apel en dragen allemaal naar vermogen bij aan asielopvang en de huisvesting van statushouders. Daarvoor is de spreidingswet noodzakelijk.

10.Voor het beschermen van onze manier van leven doet Nederland volop mee in Europa en de wereld.

De wereld om ons heen is onrustig. Door de oorlog in Europa staan de solidariteit, onze waarden en onze manier van leven onder druk. De oorlog vraagt veel van ons allemaal, en stelt de Europese Unie voor nieuwe opgaven. Wij steunen Oekraïne net zo lang tot het wint. Omdat hun strijd ook om onze vrijheid gaat.

·        We leggen de NAVO-norm van 2% wettelijk vast.

·        Het is onze morele plicht Oekraïne te blijven steunen in zijn strijd voor vrijheid.

·        Wij staan voor een sterke Europese Unie die zacht naar binnen is en hard naar buiten. Zacht naar binnen betekent meer maatwerk voor de lidstaten. Hard naar buiten betekent een Unie die als waardengemeenschap stevig optreedt op het gebied van veiligheid.

·        Het CDA draagt veteranen een warm hart toe. Veteranen verdienen blijvende erkenning, waardering en nog betere zorg.

·        Ontwikkelingssamenwerking moet juist vanuit medemenselijkheid en effectiviteit meer gericht worden op groei en kansen. We streven ernaar om de investeringen in ontwikkelingssamenwerking weer naar het niveau van 0,7% van het BNI te brengen.

Meer informatie: Verkiezingsprogramma  /  cda.nl/tk23kandidaten

 

 

Op zaterdagochtend 11 maart hebben leden van CDA Woensdrecht zich ingezet

 tijdens NLDoet. Voor Stichting 't Opkikkertje werden de tuinen van de

vakantiewoningen netjes schoon en onkruidvrij gemaakt.

Team CDA Woensdrecht 2022-2026

Wij staan voor u klaar

vlnr

N d Vries burgerlid, J v Agtmaal wethouder, M v d Poel burgerlid,

E v wezel raadslid, L kuijlen burgerlid, L d Vos Raadslid,

A Pijnen raadslid, M Michielsen fractievoorzitter