Actueel:  

FinanciŽle Beschouwingen 2018 - 2021

CDA Woensdrecht wil allereerst complimenten maken richting het college en zijn medewerkers voor het aanleveren van een goed leesbare en heldere programmabegroting 2018Ė2021. Een mooi resultaat. Bijna vier jaar liggen we op kop van het peloton, waarbij nu de eindspurt richting finish is ingezet. Maar die eindstreep is voor CDA Woensdrecht nog niet voldoende. De uitvoering van de visie ďSamen voor Woensdrecht 2014-2018Ē betekent niet dat het hier stopt. Nee, wat ons betreft voeren we als CDA opnieuw de regie om deze visie met ambitie, met passie en met vertrouwen van onze inwoners voort.

Mede door een degelijk financieel beleid ziet de begroting er voor de komende jaren rooskleurig uit. Wat een riante positie voor raad en college! De knip op de beurs maakt plaats voor andere keuzes. Gaan we meer investeren? Gaan wij de lasten verlichten richting bedrijven en particulieren? Of gaan wij eventuele tegenvallers uit het verleden ombuigen?

CDA Woensdrecht is wel van mening dat deze riante positie niet overschat moet worden. Afhankelijk van het nieuwe coalitieakkoord en de begrotingscirculaires van overheid en provincie kan alles zomaar weer omslaan. Maar met een weerstandsratio van 1,9 hebben we als gemeente goede reserves om financiŽle tegenslagen te kunnen opvangen.

 

Financieel resultaat 2017

  In het geactualiseerd begrotingssaldo schrijven we dikke zwarte cijfers voor 2017. Chapeau!! Maar let op, dit is met name te danken door incidentele meevallers;

  Het financiŽle weerstandsvermogen is versterkt. De weerstandsratio staat nu op 1,9. Ver boven de door de raad gestelde minimale norm van 1,4;

  De meerjarenbegroting  tot en met 2021 ook positieve cijfers aangeeft ;

  Er wederom  geen lastenverzwaring voor onze inwoners is ;

  Het sociaal Domein en de zorg voor statushouders levert geen financiŽle problemen op en voor dit sociaal domein is een mooie reserve opgebouwd;

  Aviolanda blijft zich verder ontwikkelen;

  Grote projecten zoals Masterplan Scheldeweg  volgens plan verlopen .

Met het doornemen van de Programmabegroting kijken we altijd kritisch naar items die we als partij en/of raad zouden willen aanpassen of verbeteren. In de financiŽle commissie is deze programmabegroting technisch beoordeeld. Als CDA kunnen we concluderen dat de financiŽle begroting en het meerjarenperspectief duidelijk en transparant is. Voor de technische vragen was er een plausibele verklaring.

 

Sociaal Domein

Zoals bekend heeft het sociaal domein in Woensdrecht een zachte landing meegemaakt. In grote lijnen is het zo dat niemand buiten de boot is gevallen. En als er discussies waren, werden deze snel opgelost. CDA Woensdrecht blijft zich inzetten voor mensen die zonder hulp niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. De reserves die zijn opgebouwd ĎíZijn voor het Sociaal DomeinĎí en ĎíBlijven voor het Sociaal DomeinĎí.

De vergrijzing zal nog jaren aanhouden en is dus een zorg voor iedereen. CDA Woensdrecht is van mening dat hier de grootste aandacht aan wordt geschonken. Geld mag niet in de weg staan om de kwaliteit van zorg te blijven meten en zo mogelijk te verbeteren. Ditzelfde geldt voor jeugdzorg. Dit houdt in dat de gemeente Woensdrecht inwoners en instanties actief blijft betrekken om acties te definiŽren voor verbetering en tijd te investeren in persoonlijke situaties. Hoe ziet het college dit?

Veel vrijwilligers en mantelzorgers steken dagelijks hun handen uit de mouwen bij particulieren of bij instanties om mensen, die dat nodig hebben, te helpen. Ook zij verdienen onze steun en aandacht. Volgens de cijfers loopt het aantal vrijwilligers terug. Wat gaan wij hier als gemeente Woensdrecht aan doen?

Waren wij vorig jaar nog bezorgd om de verzorgingshuizen in Putte en Huijbergen, wel nu: Putte is nog steeds open en St Margaretha in Huijbergen opent binnenkort haar deuren weer met een nieuw concept. CDA Woensdrecht is blij met deze ontwikkelingen en juicht dergelijke particuliere initiatieven toe!

Het verdelen en huisvesten van statushouders is zonder grote problemen verlopen. Ook hier zijn wij als CDA tevreden mee. Als CDA blijven we alert om onze Woensdrechtse identiteit te behouden. Kleinschalige en tijdelijke opvang past daarom goed in onze visie. Grootschaligheid absoluut niet.

Het nieuwe kabinet stelt meer geld beschikbaar voor provincie en gemeenten om mensen in kwetsbare posities een betere toekomst te geven. Werk is de beste weg daarnaar toe. Hoe gaat het college meer beschutte werkplekken in onze gemeente organiseren?

Bijstandsgerechtigden hebben een inspanningsverplichting om zelf actief een baan te vinden en een langdurige uitkering, sociaal isolement en schuldenproblematiek te voorkomen.

  Welke maatregelen neem het college om hieraan actief uitvoering te geven?

  Op welke manier geeft ons college actief uitvoering aan Nederlanders met een migratieachtergrond om verplicht de Nederlandse taal te spreken en zodoende sneller aan werk te komen?

  Hoe staat het college tegenover vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiŽle begeleiding?

Economie

In heel Nederland draait de economie op volle toeren. Volgens peilingen is West-Brabant zelfs koploper en ook in Woensdrecht gaat het goed. De investeringen op Aviolanda lijken vruchten af te werpen. Op het nieuwe industriegebied vestigen zich nieuwe bedrijven en minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Voor het onderhoud van de F35 motoren komt het zwaartepunt in Woensdrecht te liggen.  Dit kan weer een boost geven aan de werkgelegenheid.

Willen wij echter mee blijven doen, zal er geschoold personeel in de regio moeten zijn. Te weinig geschikt personeel MBO en HBO wordt als een risico gezien. Hoe denkt het college hierover?

Ruimte Wonen en Leven

Zoals wij eerder al aangaven voert het college de meeste projecten die op de rol staan uit. Als CDA hebben wij natuurlijk nog wel onze wensen:

  Wanneer wordt het oude gemeentehuis in Huijbergen verkocht en herontwikkeld?

  Het Glatt terrein willen wij als CDA graag ontwikkeld zien; een mooie opsteker voor de inkom van Putte;

  De Boudewijngroeve wacht al lange tijd op ontwikkelingen. Ook daar zien wij graag actie. Hoe kan het college dit proces faciliteren en versnellen?

  De nieuwe inbreidingslocatie Noordrand in Ossendrecht juichen wij toe, maar hoe staat het met de inbreidingslocaties in de andere kernen?

  Staat ons college er positief tegenover om voorfinanciering uit de reserve te halen voor de aanleg van de kunstgrasvelden van ODIO?

  De Noordrand in Ossendrecht wordt een duurzame wijk zonder gas, zo bleek bij de voorlichtingsavond. Hoe duurzaam gaan wij andere bouwprojecten in onze gemeente uitvoeren?

  Bij Molen Johanna in Huijbergen zouden wij graag ontwikkelingen zien, maar weten ook dat dit niet eenvoudig is. Wij vragen het college zich in te blijven zetten om ook aan deze kant van Huijbergen een mooie en aantrekkelijke entree te krijgen;

  Een veilig wegvak vooral voor onze fietsers op het gedeelte Nieuweweg en de Doelstraat in Hoogerheide;

  Het herstellen van de openbare orde; Criminaliteit, vandalisme en overlast willen wij in de kiem smoren door inzet van meer handhaving. De veiligheid voor de burgers wordt hierdoor beter;

  Uitrollen fiets en wielerplan gekoppeld aan recreatie en toerisme.

Hoe staat het met het verharden van de parkeerplaats bij de Natuurpoort Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen?

Zoals wij ons eerder in dit stuk al afvroegen: ĎíWat gaan wij de komende tijd met onze centen doenĎí? Als je de mensen op de straat vraagt wat ze belangrijk vinden krijg je heel vaak als antwoord: Het onderhoud van de buitenruimten. De straten, het openbaar groen, de fietspaden, gemeentelijke begraafplaatsen enz. Dat wil zeggen dat wij misschien wel wat meer geld moeten besteden aan het onderhoud van de buitenruimten. Wij moeten zorgen dat bijvoorbeeld de wijkteams op sterkte blijven, deze goed aangestuurd worden en voorzien zijn van goede materialen om mee te werken. Samenwerking met en ondersteuning van samenwerkende partners zoals Saver e.d. is hierin cruciaal. Uitbreiding van de wijkteams is voor het CDA bespreekbaar.

Is het materieel van de buitendienst en de wijkteams nog up-to-date? Blijft het personeelsbestand van onze eigen buitendienst op orde of kunnen wij dit nog uitbreiden?

Veiligheid is ook een item wat steeds terugkomt bij onze inwoners. Blij is het CDA met de fietspaden verlichting welke met de aanleg van slimme lantaarns op de Antwerpsestraatweg gestart is, gevolgd door andere fietspaden in onze gemeente.

Bestuur

Het feit dat wij er gunstig voor staan geeft ook aan dat deze gemeente goed bestuurd wordt. Dit kan echter niet zonder de samenwerking met andere gemeenten, instanties en verbonden partijen.

CDA Woensdrecht juicht dit toe maar wil ook aangeven dat dit niet ten koste mag gaan van de service aan onze eigen burgers en het behoud van onze eigen identiteit.

In de behandeling van de verschillende beschouwingen zullen wij hier natuurlijk op terugkomen.

CDA Woensdrecht dankt eenieder die zijn of haar bijdrage aan deze Programma Begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 heeft geleverd. Het ziet er keurig uit!

 

Namens de fractie van het CDA Woensdrecht

 

 

 

 

 

Beschouwing begroting 2017 - 2020

Voor ons ligt het voorstel programmabegroting 2017 en het meerjarenperspectief t/m 2020. Het is aan de raad om hierbij de belangrijkste punten in het programmaplan vast te stellen en maar ook om richting te geven waar de gemeente Woensdrecht in gaat investeren, we eventueel moeten bezuinigen, hoe we subsidies verdelen en in te schatten welke maatschappelijke effecten dit alles met zich meebrengt. Het is belangrijk dat het meerjarenperspectief financieel gezond is en alle kosten op een juiste manier zijn gedekt. Voor het CDA staan onze inwoners hierbij centraal. Krijgen zij hetgeen waarvoor ze ook betalenÖ?

Financieel resultaat 2016

Allereerst dikke complimenten aan het college en iedereen die is betrokken om de begrotingsrapportage consistent en helder weer te geven, met een duidelijke verwijzing naar de doelstellingen in het college werkprogramma. De rapportage geeft aan dat:

         Het financieel resultaat 2016 nog bijna Ä300.000 negatief is, maar we nog een overschot van ruim 1 miljoen Euro verwachten op Sociaal Domein;

         We een financieel zeer gezonde gemeente zijn, met een sterk weerstandsratio (1,48):

         We hierbij structureel geholpen worden door een hogere algemene uitkering vanuit de overheid;

         De lokale bezuinigingsmaatregelen in de afgelopen jaren effect hebben;

         Onze inwoners lokale belastingverhogingen bespaard zijn gebleven;

         De grote veranderingen op gebied van het sociaal domein (zoals transities) en de zorg voor huisvesting van statushouders constructief worden aangepakt en

         De ontwikkeling van Aviolanda sterker is dan ooit.

Het feit dat raadsvoorstellen, moties en verordeningen geen grote raadsdiscussies opleveren geeft vertrouwen aan onze inwoners dat er een stabiliteit is, en dat kan niet iedere gemeente zeggen. Zware en langdurige discussies over de eco-tunnel (konijnenpijp), discussies over het aantal tikken op de milieustraat, discussies over snelheid in de bebouwde kom, de hoogte van de stoep in de Raadhuisstraat en het aantal parkeerplaatsen en het onnodige debat wie welke motie naar zich wil toetrekken, geven juist aan dat de ťcht belangrijke onderwerpen goed worden aangepakt.

Perspectief CDA Woensdrecht

Het gaat de gemeente nu voor de wind, maar daarvoor heeft iedereen in onze gemeente, inclusief alle verenigingen, hard aan meegeholpen. Het CDA wil behoudend blijven met betrekking tot de uitgaven, maar op vlak van doorontwikkeling van de BWI, jeugd- en ouderenzorg, veiligheid en leefbaarheid moeten financiŽle middelen beschikbaar zijn. Dit om te investeren in innovatieve en duurzame oplossingen voor het verlichten van fietspaden, het terugdringen van leegstand in alle kernen, het stimuleren van onderwijs en ondernemerschap voor onze jeugd en de zorg voor onze oudere inwoners daar waar het voelbaar is, waaronder huishoudelijke hulp, zorg aan bed, aandacht voor eenzaamheid. Het thuis voelen in je eigen dorp blijft voor CDA Woensdrecht de belangrijkste kernwaarde.

Investeringen zijn in die opzichten belangrijk en we zijn dan ook blij om te zien dat ons verzoek in de beschouwingen van 2015 en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden opgevolgd: duidelijke meetbare doelstellingen met transparante resultaten.

Programmabegroting 2017 en meerjarenperspectief

De programmabegroting 2017 is nu ingericht volgens het nieuwe BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording), met als doelstelling om de kaderstellende en controleren taak van de raad te versterken. Waar we als Woensdrecht staan in vergelijking met andere gemeenten en waar we naar toe willen, wordt hiermee transparanter. In aanloop naar vandaag hebben de verschillende partijen hun technische en politieke vragen aan het College gesteld, zowel in de FinanciŽle Commissie als in de commissievergadering Bestuur. Op basis van de antwoorden en verduidelijkingen heeft CDA Woensdrecht nog enkele opmerkingen en vragen. Hiernaast zijn enkele moties (al dan niet met de coalitie/oppositie) voorbereid die we de Raad en College graag voorleggen.

1.    Sociaal Domein

         Onze aandacht gaat uit naar mensen die zonder hulp niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. ĎíZorg voor elkaar en kansen voor iedereen Ďí blijft voor het CDA ook in 2017 onveranderd de rode draad voor haar handelen. De reserves die hiervoor zijn opgebouwd moeten we niet gebruiken om een eventueel begrotingstekort te dekken, maar vooral gebruiken om de zorg hiervoor voelbaar te verbeteren. Kan het college dit (nogmaals) bevestigen?

         Het verdwijnen van de verzorgingstehuizen in Putte en Huijbergen blijft voor CDA Woensdrecht een doorn in het oog. Wij hopen nog steeds op een goede oplossing voor de leegstaande gebouwen en mogelijkheden stimuleren om hier aangepaste woonruimte voor ouderen in te maken, zodat ouderen in hun eigen dorp gezond oud kunnen worden.

         Met de vermindering van het aantal statushouders die aan onze gemeente is toegewezen, vragen we het College om een gezonde (her)verdeling in al onze kernen;

2.    Economie

         Een sterke economie wordt gevoed door een ondernemende cultuur. We zijn blij met het verzoek van D66 in de commissie Bestuur om ook als raad hieraan onze bijdrage te leveren. Hierbij is het belangrijk om gezamenlijk de juiste prioriteiten te stellen. We verzoeken het college dit te faciliteren.

3.    Ruimte, wonen en leven

         Wat en wanneer zien we ontwikkelingen bij Groeve Boudewijn en wanneer gaat nu echt de aanleg van de ontsluitingsweg Putte van start? Wij lezen in deze begroting dat nog steeds niet alle benodigde gronden in ons bezit zijn. Graag reactie van het College.

         Structuurvisie Scheldeweg: Door betere communicatie met betrokken inwoners zou een hoop ontevredenheid kunnen worden weggenomen. Kleine en simpele aanpassingen zouden wonderen doen zonder financiŽle consequenties. Over de tijdsplanning van de verschillende onderdelen blijven wij ons zorgen maken (bijv. goedkeuring bestemmingsplannen). Hoe ziet het college dit?

         Onderhoud van de buitenruimte door de buitendienst en mensen van o.a. WVS is een sprong voorwaarts geweest. Toch moeten wij blijven inzetten op een nog hoger niveau en blijven investeren op materiaal en mensen om de ďgroene uitstralingĒ te versterken. Welke maatregelen neemt het college hiervoor?

         Ambulancevervoer blijft een zorgenkind voor Ossendrecht en Putte. Welke (financiŽle) middelen kunnen bijdragen om dit probleem vanaf 2017 structureel op te lossen?

         Tevens vragen we aandacht naar handhaving bij:

o    Illegale bewoning door arbeidsmigranten (zoals in voormalig Rabobank Ossendrecht);

o    Uitvoering van projectontwikkelaars en woningcorporaties;

o    Hoe geeft het College hieraan gevolg?

         Veiligheid in je woonomgeving is een basisvoorwaarde om plezierig te kunnen wonen. Wij vragen aandacht voor blijvende ondersteuning van onze dorpsplatforms (herijking?) en buurtpreventieteams. Wij verzoeken het college bijvoorbeeld om concrete maatregelen te nemen ten aanzien van het verhoogde sluipverkeer door Putte, Ossendrecht en Calfven. Graag reactie van het College.

         Grote zorgen maakt het CDA zich over de toenemende verloedering in onze gemeente. Wij verzoeken het college om uitvoering van onze gezamenlijke motie van dit jaar. Voorbeelden zijn o.a.:

o    Vuilnis op straat (vb. randweg) en onze bossen en polders;

o    Het zichtbeeld naar Dubois in Ossendrecht, waar reeds in 2012 toezeggingen werden gedaan;

o    Het gedeelte Raadhuisstraat tussen Flemingstraat en Duinstraat in Hoogerheide. De verloedering slaat hier flink toe en wij verzoeken het college hier iets mee te doen. Ook dit gedeelte is onderdeel van onze winkelstraat.

         Versterkt aandacht voor verdere ontwikkeling van starterswoningen of nul-trede woningen voor ouderen.

         CDA Woensdrecht verzoekt het college in 2017 te starten met het Masterplan HOP (Huijbergen, Ossendrecht, Putte)

 Verder merken we op dat:

         Verdere digitalisering zal helpen om de afhandeling van klachten en bezwaren efficiŽnter en sneller te maken. Het loket is dienstverlenend en heeft hiermee een belangrijke ambassadeursfunctie voor onze gemeente. Interne optimalisatie van deze loketfunctie mag niet leiden tot frustratie bij onze inwoners.

         Burgerparticipatie nog niet voldoende van de grond komt. Als gemeente zouden wij meer moeten en kunnen doen met de ambities en kwaliteiten van onze burgers, maar door de vaak ondoorzichtige en moeilijk door te lopen processen komt dit vaak niet voldoende naar buiten. Dat is jammer. Burgers zijn de kracht van onze gemeente. Welke handvatten kan het College nog aanreiken om burgerparticipatie mogelijk te maken.

 Heffingen

CDA Woensdrecht is er trots op dat onze inwoners niet geconfronteerd worden met lastenverzwaringen, maar zelfs een kleine lastenverlichting. Wij zijn tevreden dat het gelukt is om de totale lastendruk te beperken. De aanpassingen op gebied van hondenbelasting is hierbij een concrete invulling van onze gezamenlijke motie.

 

Tot slot willen wij als CDA-fractie onze waardering uitspreken voor het werk van dit college en alle medewerkers die hierbij ondersteunen.  

 

De eindspurt voor begrotingsjaar 2017 is nu ingezet en wij verwachten een glanzende overwinning van dit zittende college.

 De Fractie van het CDA.

 

... 

.